والو اسپری پاکت دار(BOV)

والو اسپری پاکت دار(BOV) یا همان شیر اسپری تولید شده توسط شرکت ایرانی والو